ความเป็นมา

         วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology Academic Journal) หรือ DTAJ ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ของพลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่ให้ไว้เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 ในการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของภูมิภาค ภายใน พ.ศ.2564 โดยมียุทธศาสตร์ในการอำนวยการกิจการของ สทป. 4 ด้าน ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนาต้นแบบที่มีมูลค่าสูง การนำต้นแบบเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิต การเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และนวัตกรรม และการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและยั่งยืน

         ดังนั้นการเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และนวัตกรรมของวารสาร DTAJ จึงเป็นการบริหารจัดการองค์ความรู้และส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้วยการบริหาร จัดการองค์ ส่งเสริมกระบวนการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้องค์ความรู้ ทำให้เกิดการเรียนรู้ หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การเป็นศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

 

 

ย้อนกลับ

tci-logo.png

 

thai-jo.png

 

aci-logo.png