ขอบเขต

          ครอบคลุมองค์ความรู้จากการศึกษา การค้นคว้า การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

          เป็นบทความวิชาการและบทวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อน การพัฒนา และการยกระดับการแข่งขันของประเทศไทย ด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและนวัตกรรมการบริการด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

          มีเนื้อหาและการอภิปรายผลที่เผยแพร่ในบทความวิจัย มีความถูกต้อง แม่นยำ และเที่ยงตรง ด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและนวัตกรรมการบริการด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 

 

ย้อนกลับ

tci-logo.png

 

thai-jo.png

 

aci-logo.png