ประเภทบทความ

  • บทความพิเศษ (Special Articles) ไม่เป็นบทความประจำของ DTAJ แต่เป็นการเผยแพร่ภารกิจหรืองานสำคัญของ สทป. กิจกรรมการบริหารกิจการ และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
  • บทวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Analysis Articles) เพื่อสะท้อนเศรษฐศาสตร์และธุรกิจด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
  • บทความวิชาการ (Academic Articles) เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลปฐมภูมิอันเป็นผลมาจากการศึกษาและการค้นคว้าวิทยาการด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
  • บทความวิจัย (Research Articles) เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลปฐมภูมิอันเป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนา ที่เป็นนวัตกรรมและนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

 

 

ย้อนกลับ

tci-logo.png

 

thai-jo.png

 

aci-logo.png