จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการใน DTAJ (DTAJ Publication Ethics)

          วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นวารสารของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สำหรับการบริหาร การจัดการ การส่งเสริม การแบ่งปัน และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิเคราะห์ จากการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย การพัฒนา และการวิเคราะห์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบริหารจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตระหนักถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมการตีพิมพ์ของผู้เขียนบทความ (Authors) ผู้ประเมินบทความ (Reviewers) และบรรณาธิการ (Editor) ที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การตีพิมพ์ถูกต้องตามหลักจริยธรรม โปร่งใส มีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน จึงได้กำหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ และจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยไว้สำหรับการดำเนินงานของวารสาร ดังนี้

 

บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียน (Roles and responsibilities of authors)

1. ผู้เขียนต้องรับรองว่าบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น หรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด

2. ผู้เขียนต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตัวเอง หากมีการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ในบทความ ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่นโดยจัดทำรายการอ้างอิงให้ถูกต้องครบถ้วนท้ายบทความ

3. ผู้เขียนต้องรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

4. ผู้เขียนต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารกำหนด

5. ชื่อผู้เขียนที่ปรากฏในบทความ ทั้งผู้เขียนหลักและผู้เขียนร่วม ต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิจัยตามความเป็นจริง

6. หากได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการวิจัยให้ครบถ้วน

7. ข้อความและเนื้อหาที่ปรากฏในบทความและองค์ประกอบทั้งหมดของบทความในแต่ละเรื่องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนยินยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

8. ผู้เขียนต้องยอมรับผลการพิจารณาของผู้ประเมินบทความและการตัดสินของบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด

9. ผู้เขียนต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)

 

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Roles and responsibilities of editor)

1. บรรณาธิการวารสารมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ โดยพิจารณาจากเนื้อหาของบทความที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

2. บรรณาธิการวารสารต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความและผู้ประเมินบทความแก่ผู้อื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาการประเมินบทความ

3. บรรณาธิการวารสารมีบทบาทในการตัดสินใจคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพด้วยหลักทางวิชาการ โดยผ่านกระบวนการประเมินบทความตามขั้นตอนที่วารสารได้กำหนดไว้

4. บรรณาธิการวารสารต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่อื่นมาแล้ว

5. บรรณาธิการวารสารมีหน้าที่ในการตรวจสอบบทความเพื่อให้แน่ใจว่าบทความที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารไม่มีการคัดลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) หากตรวจสอบพบ บรรณาธิการวารสารต้องหยุดกระบวนการและติดต่อผู้เขียนบทความทันที เพื่อขอคำชี้แจงประกอบการพิจารณาในการตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ์

6. บรรณาธิการวารสารต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนบทความและผู้ประเมินบทความ หรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในผลประโยชน์จากการเผยแพร่หรือตีพิมพ์บทความ

7. บรรณาธิการวารสารต้องรักษามาตรฐานของวารสาร รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของวารสารอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ

 

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Roles and responsibilities of reviewers)

1. ผู้ประเมินบทความควรดำเนินการอย่างเป็นกลาง และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์ในด้านคุณภาพแก่ผู้เขียนบทความ

2. ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ ผู้ประเมินบทความต้องเก็บรักษาข้อมูลและไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

3. ผู้ประเมินบทความต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนบทความ และต้องแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบทันทีหากได้รับบทความที่ตนเองอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม

4. ผู้ประเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง และสามารถปฏิเสธการประเมินบทความได้ หากพบว่าเนื้อหาบทความไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ผู้ประเมินเชี่ยวชาญ

5. ผู้ประเมินบทความมีบทบาทในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงานจากผู้เขียน หากพบว่าบทความมีการคัดลอก ปลอมแปลง หรือซ้ำซ้อนกับผลงานอื่นๆ ควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบ

6. ผู้ประเมินบทความต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากกระบวนการประเมินบทความเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

7. ผู้ประเมินบทความควรดำเนินการประเมินบทความภายในระยะเวลาที่วารสารกำหนด

 

 

ย้อนกลับ

tci-logo.png

 

thai-jo.png

 

aci-logo.png