v.3 no.8 ปกหน้า.jpg    บทบรรณาธิการ.jpg

บทความวิชาการ

LOGO2.png การไหลของแก๊สและการเสียดกร่อนในปลายท่อจรวดตรวจสอบด้วยการจำลองคอมพิวเตอร์

LOGO2.png การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติน้ำท่วมด้วยแบบจำลองกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 

บทความวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

LOGO2.png แนวโน้มเทคโนโลยีจรวดและอาวุธปล่อยนำวิถี ค.ศ. 2021-2030

 

บทความวิจัย

LOGO2.png การประกอบแบตเตอรี่โซเดียมไอออนที่มีประสิทธิภาพสูงโดยใช้วัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนในระดับนาโนที่ถูกเจือด้วยธาตุไนโตรเจนที่สังเคราะห์จากพอลิอะนิลีนเป็นวัสดุที่ใช้ทำเป็นขั้วแอโนด

LOGO2.png การพัฒนาแบบจำลองเส้นทางการบินของอากาศยาน 3 มิติ ด้วยสมการแบบกำหนดตัวแปรเนริฟ

LOGO2.png การออกแบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบติดตามตำแหน่งสำหรับปฏิบัติการด้านยุทธการและการข่าวด้วยเทคโนโลยี LoRaWAN

LOGO2.png การวิเคราะห์ข้อมูลอาวุธปล่อยนำวิถีแบบอากาศสู่พื้นและอาวุธอันตรายสูงของโลก

LOGO2.png การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติน้ำท่วมด้วยแบบจำลองกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษา ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

LOGO2.png Content awareness and satisfaction of DTI virtual seminar amid Covid-19

 

tci-logo.png

 

thai-jo.png

 

aci-logo.png