แนวโน้มเทคโนโลยีจรวดและอาวุธปล่อยนำวิถี ค.ศ. 2021-2030

ธนรัฐ ธนะสมบูรณ์

 

• ชื่อบทความ : แนวโน้มเทคโนโลยีจรวดและอาวุธปล่อยนำวิถี ค.ศ. 2021-2030

• ชนิดของบทความ : วิเคราะห์

• วัตถุประสงค์ : ศึกษาแนวโน้มและพฤติกรรมของหน่วยงานวิจัยพัฒนาต่าง ๆ ทั่วโลก ที่เกี่ยวข้องกับระบบจรวดและอาวุธปล่อยนำวิถี ถึงทิศทางความต้องการในตลาดยุทโธปกรณ์ประเภทนี้

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : วิเคราะห์ถึงปัจจัยสำคัญ 3 ประการ ที่จะถูกใช้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอาวุธประเภทนี้ ประกอบด้วย ความแม่นยำ (Accuracy) ระยะยิง (Range) และความเร็ว (Speed)

• สิ่งค้นพบ : มีประเทศผู้มีบทบาทเป็นผู้เล่นหลัก (Big players) ของโลกอยู่ 5 ประเทศ/กลุ่มประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน อิสราเอล และโครงการความร่วมมือของสหภาพยุโรป การสร้างภาพข้อมูลแสดงให้เห็นว่า อาวุธอันตรายเหล่านี้ มักถูกพัฒนาจากประเทศขนาดใหญ่หรือมีภัยคุกคามสูง เราพบว่า จีน รัสเซีย และปากีสถาน ซึ่งมีภัยคุกคามทางบกสูงเลือกที่จะพัฒนาอาวุธปล่อยทางบก (Land-based missile) จำนวนมาก ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเลือกที่จะพัฒนาอาวุธปล่อยทางทะเลจำนวนมาก (Sea-based ballistic missile) เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับมหาสมุทร การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลอาวุธอันตราย

• คำสำคัญ : การวิเคราะห์แนวโน้ม, การพยากรณ์ข้อมูล, อาวุธปล่อยนำวิถีแบบอากาศสู่พื้น, อาวุธทำลายล้างสูง, งบประมาณทางทหารของไทย, สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, จรวดนำวิถี D1G

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีจรวดและอาวุธปล่อยนำวิถีกับการทหาร

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การพัฒนา

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

ธนรัฐ ธนะสมบูรณ์. 2564. แนวโน้มเทคโนโลยีจรวดและอาวุธปล่อยนำวิถี ค.ศ. 2021-2030. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564. หน้า 28 - 39.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Thanarat Thanasomboon. 2021. Rocket and Missile Technology Trend 2020-2030. Defence Technology Academic Journal. Volume 3 Issue 8 July - December 2021. pp 28-39

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png