การพัฒนาแบบจำลองเส้นทางการบินของอากาศยาน 3 มิติ ด้วยสมการแบบกำหนดตัวแปรเนริฟ

ชนะ รักษ์ศิริ, กฤติยา พาอิ่ม และ ภูมเรศ แสงราม

 

• ชื่อบทความ : การพัฒนาแบบจำลองเส้นทางการบินของอากาศยาน 3 มิติ ด้วยสมการแบบกำหนดตัวแปรเนริฟ

• ชนิดของบทความ : วิจัย

• วัตถุประสงค์ : การสร้างเส้นทางการบินของอากาศยานด้วยสมการ Parametric แบบ Non-Uniform Rational Basic Spline (NURBS) มีการใช้ฐานข้อมูลการบินมาเป็นตัวคำนวณเช่นเดียวกับการทำนายเส้นทางการบินของงานวิจัยอื่น ๆ

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : 

1) มีการนำเอาข้อมูลทางด้านสามมิติของเส้นทางการบินมาคำนวณหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับเส้นทางการบินแต่ละเส้นทาง

2) ทำการทดสอบการสร้างสมการ Parametric ด้วยการปรับค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของสมการ NURBS และ

3) ทำการเปรียบเทียบหาความผิดพลาด โดยเมื่อได้ค่าความผิดพลาดของเส้นโค้งที่น้อยที่สุดแล้ว จะใช้พารามิเตอร์เหล่านั้นเป็นสมการ  Parametric แบบ NURBS เพื่อแสดงเส้นทางการบินของอากาศยาน

• สิ่งค้นพบ : ผลจากการลดค่าความผิดพลาดในครั้งสุดท้าย แสดงรูปการเปรียบเทียบข้อมูลจำลองเส้นทางการบินกับเส้นทางการบินที่ได้จากสมการ NURBS ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเส้นทางตำแหน่งอากาศยานที่ได้มาจากการจำลองเส้นทางการบินด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กับเส้นทางการบินที่ได้จากสมการ NURBS มีความใกล้เคียงกัน ซึ่งคำนวณความผิดพลาดออกมาได้ประมาณ 0.4%

• คำสำคัญ : เส้นทางการบิน, สมการแบบกำหนดตัวแปรเนริฟ

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านแบบจำลองเส้นทางการบินของอากาศยาน 3 มิติในด้านการป้องกันประเทศ

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การวิจัย

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

ชนะ รักษ์ศิริ, กฤติยา พาอิ่ม และ ภูมเรศ แสงราม. 2564. การพัฒนาแบบจำลองเส้นทางการบินของอากาศยาน 3 มิติ ด้วยสมการแบบกำหนดตัวแปรเนริฟ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564. หน้า 50 - 59.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Chana Raksiri, Krittiya Pa-im and Phumaret Saengram. 2021. The Development of 3D Aircraft Flight Path Models by NURBS Parametric Equations. Defence Technology Academic Journal. Volume 3 Issue 8 July - December 2021. pp 50 - 59.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png