การไหลของแก๊สและการเสียดกร่อนในปลายท่อจรวดตรวจสอบด้วยการจำลองคอมพิวเตอร์

จตุพร ทองศรี และ อดุลยศักดิ์ บุญพันธ์

 

• ชื่อบทความ : การไหลของแก๊สและการเสียดกร่อนในปลายท่อจรวดตรวจสอบด้วยการจำลองคอมพิวเตอร์

• ชนิดของบทความ : วิชาการ

• วัตถุประสงค์ : เพื่อการทบทวนและการรวบรวมเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออกแบบจรวดสมรรถนะสูงด้วยการจำลองคอมพิวเตอร์

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : การรวบรวมเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบจรวดสมรรถนะสูงด้วยการจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบการถ่ายเทความร้อน และการไหลของแก๊สในปลายท่อจรวดด้วยการจำลองคอมพิวเตอร์ และหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันความร้อน

• สิ่งค้นพบ : ตัวอย่างการใช้การจำลองคอมพิวเตอร์ ได้แก่ พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณและการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาปลายท่อจรวดของนักวิจัยในต่างประเทศเพื่อชี้ให้เห็นประโยชน์ในการใช้แก้ปัญหาและพัฒนาปลายท่อจรวด สำหรับในต่างประเทศการจำลองคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาระบบป้องกันความร้อนถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับในประเทศไทยยังไม่แพร่หลายมากนัก ดังนั้นในท้ายเอกสารนี้จึงได้นำเสนอการจำลองคอมพิวเตอร์และระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยพอสังเขป ต่อไป

• คำสำคัญ : การจำลองคอมพิวเตอร์, การถ่ายเทความร้อน, การเสียดกร่อน, การไหลแก๊ส, ปลายท่อจรวด

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการทหาร

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การพัฒนา

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

จตุพร ทองศรี และ อดุลยศักดิ์ บุญพันธ์. 2564. การไหลของแก๊สและการเสียดกร่อนในปลายท่อจรวดตรวจสอบด้วยการจำลองคอมพิวเตอร์. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564. หน้า 4 – 13.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Jatuporn Thongsri and Adulyasak Boonpan. 2021. Gas Flow and Ablation a Rocket Nozzle Investigated by Computer Simulation. Defence Technology Academic Journal. Volume 3 Issue 8 July - December 2021. pp 4 - 13.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png