การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติน้ำท่วมด้วยแบบจำลองกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ไพศาล จี้ฟู, วัชราภรณ์ ปรีดาภิรมย์ และ ชัชชฏาวัลล์ ชิลคีรี

 

• ชื่อบทความ : การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติน้ำท่วมด้วยแบบจำลองกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

• ชนิดของบทความ : วิชาการ

• วัตถุประสงค์ : ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนำไปวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อน้ำท่วมพื้นที่ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : การวิเคราะห์ปัจจัยด้วยแบบจำลองกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติน้ำท่วมเป็นผู้ให้คะแนนน้ำหนักปัจจัยและแบบสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

• สิ่งค้นพบ : พบว่ามี 6 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อการเกิดภัยน้ำท่วม ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน ความลาดชัน ลักษณะพื้นที่และความสูง ระยะห่างจากลำน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และชุดดิน

• คำสำคัญ : พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม แบบจำลองกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติน้ำท่วมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศเป็นส่วนรวม

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การวิจัย

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

ไพศาล จี้ฟู, วัชราภรณ์ ปรีดาภิรมย์ และ ชัชชฏาวัลล์ ชิลคีรี. 2564. การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติน้ำท่วมด้วยแบบจำลองกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564. หน้า 14 - 27.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Phaisarn Jeefoo, Watcharaporn Preedapirom and Chatchadawan Chinkeeree. 2021. Flood Risk Assessment using Analytical Hierarchy Process and Georaphic Information Systems. Defence Technology Academic Journal. Volume 3 Issue 8 July - December 2021. pp 14 - 27.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png