การวิเคราะห์ข้อมูลอาวุธปล่อยนำวิถีแบบอากาศสู่พื้นและอาวุธอันตรายสูงของโลก

พีระยุทธ สารตายน

 

• ชื่อบทความ : การวิเคราะห์ข้อมูลอาวุธปล่อยนำวิถีแบบอากาศสู่พื้นและอาวุธอันตรายสูงของโลก

• ชนิดของบทความ : วิจัย

• วัตถุประสงค์ : เพื่อนำเสนอการแปลงข้อมูลทางการทหารไปสู่ดิจิทัลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางสถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งความเชี่ยวชาญและการสืบค้นทางวิศวกรรมการทหาร โดยใช้กรณีศึกษาเป็นอาวุธปล่อยนำวิถีแบบต่าง ๆ ของโลกและค่าใช้จ่ายทางการทหาร

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : นำหลักการทางวิชาการและทฤษฎีด้านข้อมูลและสารสนเทศ มาใช้ศึกษาธรรมชาติของข้อมูล ทำการแสดงผล และวิเคราะห์เชิงสถิติแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ โดยใช้ฐานข้อมูลจากนิตยสาร Jane’s Defense

• สิ่งค้นพบ : •There were 29 sites selected for the survey and the distribution was within 8.3 km, 19 sites of which were less influenced by urbanization.

• คำสำคัญ : การวิเคราะห์แนวโน้ม, การพยากรณ์ข้อมูล, อาวุธปล่อยนำวิถีแบบอากาศสู่พื้น, อาวุธทำลายล้างสูง, งบประมาณ

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการทหาร

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การวิจัย

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

พีระยุทธ สารตายน. 2564. การวิเคราะห์ข้อมูลอาวุธปล่อยนำวิถีแบบอากาศสู่พื้นและอาวุธอันตรายสูงของโลก. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564. หน้า 76 - 91.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Peerayudh Saratayon. 2021. Data Analysis and Digital Transformation: The Air-to-Ground Missile and Offensive Weapon Case Study. Defence Technology Academic Journal. Volume 3 Issue 8 July - December 2021. pp 76 - 91.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png