การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติน้ำท่วมด้วยแบบจำลองกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษา ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ไพศาล จี้ฟู, วัชราภรณ์ ปรีดาภิรมย์ และ ชัชชฏาวัลล์ ชิลคีรี

 

• ชื่อบทความ : การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติน้ำท่วมด้วยแบบจำลองกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษา ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

• ชนิดของบทความ : วิจัย

• วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสนามฝึกจำลองสามมิติด้วยเทคโนโลยีการจำลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง เพื่อสนับสนุนการฝึกการออกแบบและวางแผนทางยุทธการของกองทัพบก

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : ใช้แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ค่าคะแนนน้ำหนักปัจจัยที่เกี่ยวข้องจำนวน 6 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน ความลาดชัน ลักษณะพื้นที่และความสูง ระยะห่างจากลำน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และชุดดิน และนำมาวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ โดยแบ่งระดับพื้นที่เสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก

• สิ่งค้นพบ : พบว่าค่าจากแบบจำลองกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แสดงปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดน้ำท่วมมากที่สุด ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน (0.328) รองลงมาคือความลาดชัน (0.285) ลักษณะพื้นที่และความสูง (0.144) ระยะห่างจากลำน้ำ (0.114) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (0.082) และชุดดิน (0.046) ค่าสัดส่วนความสอดคล้อง มีค่า 0.0035 ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่า 0.043 และดัชนีจากการสุ่มตัวอย่าง มีค่า 6.0216 ตามลำดับ ระดับความเสี่ยงสูง มีพื้นที่ 10,380 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 71 ของพื้นที่ทั้งตำบล ระดับความเสี่ยงปานกลาง มีพื้นที่ 2,681 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18 ของพื้นที่ทั้งตำบล ระดับความเสี่ยงสูงมาก มีพื้นที่ 1,380 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9 ของพื้นที่ทั้งตำบล และระดับความเสี่ยงต่ำและระดับต่ำมาก มีพื้นที่ 191 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามลำดับ

• คำสำคัญ : พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, แบบจำลองกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านแบบจำลองกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์เพื่อการป้องกันประเทศ

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การวิจัย

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

ไพศาล จี้ฟู, วัชราภรณ์ ปรีดาภิรมย์ และ ชัชชฏาวัลล์ ชิลคีรี. 2564. การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติน้ำท่วมด้วยแบบจำลองกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษา ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564. หน้า 92 - 106.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Phaisarn Jeefoo, Watcharaporn Preedapirom and Chatchadawan Chinkeeree. 2021. Flood Risk Assessment using Analytical Hierarchy Process: A Case Study in Pua Subdistrict, Pua District, Nan Province. Defence Technology Academic Journal. Volume 3 Issue 8 July - December 2021. pp 92 -106.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png