การออกแบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบติดตามตำแหน่งสำหรับปฏิบัติการด้านยุทธการและการข่าวด้วยเทคโนโลยี LoRaWAN

ธนทรรศน์ แซ่ลิ้ม, เบญจา บุญเอื้อ, วราวุฒิ ภิรมย์, สรภพ สุภชัยพานิชพงศ์ และ มาลินดา หงษ์ทอง

 

• ชื่อบทความ : การออกแบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบติดตามตำแหน่งสำหรับปฏิบัติการด้านยุทธการและการข่าวด้วยเทคโนโลยี LoRaWAN

• ชนิดของบทความ : วิจัย

• วัตถุประสงค์ : การนำเสนอการออกแบบพัฒนาและประเมินผลประสิทธิภาพของระบบติดตามตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติการด้านยุทธการและการข่าวด้วยเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกำลังต่ำแบบไร้สายระยะไกล (LoRaWAN)

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : 

1) ออกแบบพัฒนาระบบติดตามตำแหน่งสำหรับงานด้านยุทธการและการข่าวด้วยเทคโนโลยีระบบสื่อสารข้อมูลกำลังต่ำแบบไร้สาย (LoRaWAN) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ทางทหาร เช่น ภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ปิดล้อมจับกุม หรือหาข่าว และ

2) วัดประสิทธิภาพระบบสื่อสารที่ได้ทำการออกแบบขึ้นโดยแบ่งการวัดประสิทธิภาพออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่ การรับส่งสัญญาณระดับภาคพื้นสู่พื้นที่สูงและระดับภาคพื้นสู่ภาคพื้นซึ่งมีระยะทางในการทดสอบสูงสุดที่ระยะ 35 กม.

• สิ่งค้นพบ : พบว่าในการทดสอบรูปแบบที่ 1 จะสามารถรับส่งข้อมูลได้ดีที่ระยะทางไม่เกิน 25 กม. ในการวัดประสิทธิภาพในรูปแบบที่ 2 จะสามารถรับข้อมูลได้ดีที่ระยะ 5 กม. หลังจากนั้นค่า PER จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการรับส่งข้อมูลแบบภาคพื้นสู่ภาคพื้นมีปัจจัยในการเกิดการลดทอนของสัญญาณมากกว่า เช่น มีสิ่งกีดขวางระหว่างการรับส่งสัญญาณ การลดทอนจากปรากฏการณ์ Multi Path การส่งสัญญาณที่ไม่เป็นไปตามหลักของ Fresnel Zone รวมถึงสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นจากการใช้งานความถี่ข้างเคียงภายในเขตชุมชน เป็นต้น

• คำสำคัญ : ระบบติดตามตำแหน่ง, ไอโอที, เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกำลังต่ำแบบไร้สายระยะไกล, โลร่าแวน, โลร่า, ระบบบัญชาการและควบคุม, จีพีเอส, เซนเซอร์

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี LoRaWAN กับการทหาร

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การวิจัย

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

ธนทรรศน์ แซ่ลิ้ม, เบญจา บุญเอื้อ, วราวุฒิ ภิรมย์, สรภพ สุภชัยพานิชพงศ์ และ มาลินดา หงษ์ทอง. 2564. การออกแบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบติดตามตำแหน่งสำหรับปฏิบัติการด้านยุทธการและการข่าวด้วยเทคโนโลยี LoRaWAN. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564. หน้า 60 - 75.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Thanathat Saelim, Bencha Boon-uea, Varavut Pirom, Soraphob Suparchaiparnitchapong and Marinda Hongthong. 2021. Design and Performance Evaluation of Tactical Tracking Operations Based on LoRaWAN Technology. Defence Technology Academic Journal. Volume 3 Issue 8 July - December 2021. pp 60 - 75.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png