v.1no.1.jpg    From Editor of DTAJ Issue 1.jpg

บทความวิชาการ

LOGO2.png การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาการจัดการภัยแล้งในตำบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่

LOGO2.png การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่การเป็นผู้นำระดับสากล

 

บทความวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

LOGO2.png บทบาทของรัฐในการวางรากฐานของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

 

บทความวิจัย

LOGO2.png การทดสอบแผ่นเกราะกันกระแทกสำหรับยานเกราะ

LOGO2.png การศึกษาการกระจายตัวแบบสุ่มของอนุภาคแอมโมเนียมเปอร์คอเรตในเชื้อเพลิงแข็ง

LOGO2.png แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของสายอากาศสัญญาณเรดาร์และการครอบคลุมพื้นที่

LOGO2.png ระบบรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวที่เสริมสร้างความมั่นคง

LOGO2.png การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติการทนทานต่อการเสียดกร่อนของวัสดุคอมโพสิตฟีนอลิกเรซิน

LOGO2.png การสำรวจความต้องการการประยุกต์ใช้แผนที่สถานการณ์ 3 มิติ ในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

LOGO2.png ระบบวิดีโอเชื่อมต่อเครือข่ายแผนที่การรักษาการณ์

 

tci-logo.png

 

thai-jo.png

 

aci-logo.png