v.1no.3.jpg    From Editor of DTAJ Issue 3.jpg

บทความวิชาการ

LOGO2.png การออกแบบจรวดประดิษฐ์โดยใช้ดินขับเชื้อเพลิงแข็งชนิดน้ำตาลเป็นระบบขับเคลื่อน

LOGO2.png จริยธรรมในการเขียนบทความทางวิชาการ

 

บทความวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

LOGO2.png การพิจารณาใช้ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels: TRL) สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทย

LOGO2.png Detection of small object at a distance using flickering frequency and trajectory patterns

 

บทความวิจัย

LOGO2.png เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมไวแสงต้นทุนต่ำโดยใช้วัสดุคอมโพสิตระหว่างพอลิไพโรลและวัสดุคาร์บอนที่แกนกลางเป็นท่อนาโนคาร์บอนที่มีผนังหลายชั้นและมีแผ่นกราฟีนที่มีโครงสร้างเป็นริบบินล้อมรอบเป็นขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรด

LOGO2.png การคาดการณ์การลักลอบลำเลียงยาเสพติดด้วยสถิติทางภูมิศาสตร์

LOGO2.png ต้นแบบเครื่องบันทึกตำแหน่งและท่าทางการบิน

LOGO2.png การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษากรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ ที่ตั้งพื้นที่ดอนเมือง

LOGO2.png การคาดการณ์การเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ด้วยแบบจำลองถดถอยเชิงเส้นถ่วงน้ำหนักภูมิศาสตร์ พื้นที่จังหวัดน่าน

LOGO2.png นโยบายออฟเซตเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย

 

tci-logo.png

 

thai-jo.png

 

aci-logo.png