การคาดการณ์การเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ด้วยแบบจำลองถดถอยเชิงเส้นถ่วงน้ำหนักภูมิศาสตร์ พื้นที่จังหวัดน่าน

พงศพัศ เกษพรหม และ พลภัทร เหมวรรณ

 

• ชื่อบทความ : การคาดการณ์การเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ด้วยแบบจำลองถดถอยเชิงเส้นถ่วงน้ำหนักภูมิศาสตร์ พื้นที่จังหวัดน่าน

• ชนิดของบทความ : วิจัย

• วัตถุประสงค์ : ศึกษาและคาดการณ์การเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ด้วยแบบจำลองถดถอยเชิงเส้นถ่วงน้ำหนักภูมิศาสตร์ พื้นที่จังหวัดน่าน

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่อิทธิพลต่อการเกิดฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน ระหว่างข้อมูลค่าความเข้มของฝุ่นละออง 2.5 ไมครอน จากสถานีตรวจวัดภาคพื้นดินในช่วง มี.ค.61

• สิ่งค้นพบ : ความแม่นยำของแบบจำลองมีค่าเท่ากับร้อยละ 89.23 ซึ่งถือว่าแบบจำลองมีความแม่นยำของการคาดการณ์อยู่ในระดับสูง

• คำสำคัญ : ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน แบบจำลองถดถอยเชิงเส้นถ่วงน้ำหนักภูมิศาสตร์ จังหวัดน่าน

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและสถิติภูมิศาสตร์เพื่อประโยชน์ต่อการประเทศเป็นส่วนรวม

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การวิจัย

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

พงศพัศ เกษพรหม และ พลภัทร เหมวรรณ. 2562. การคาดการณ์การเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ด้วยแบบจำลองถดถอยเชิงเส้นถ่วงน้ำหนักภูมิศาสตร์ พื้นที่จังหวัดน่าน. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562. หน้า 88 – 97.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Phongsapat Katporm and Phonpat Hemwan. 2019. The Prediction of Particulate Matters 2.5 Micron (PM2.5) Concentration using Geographic Weighted Regression Modeling in Nan Province. Defence Technology Academic Journal. Volume 1 Number 3 September-December 2019. pp 88 - 97.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png