ไพศาล อภิณหพัฒน์

 

• ชื่อบทความ : การออกแบบจรวดประดิษฐ์โดยใช้ดินขับเชื้อเพลิงแข็งชนิดน้ำตาลเป็นระบบขับเคลื่อน

• ชนิดของบทความ : วิชาการ

• วัตถุประสงค์ : ออกแบบจรวดประดิษฐ์โดยใช้ดินขับเชื้อเพลิงแข็งชนิดน้ำตาลทดแทนเชื้อเพลิงแข็งชนิดคอมโพสิตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 80 มม. ให้สามารถยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าได้สูงกว่า 400 ม.

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : ออกแบบหัวจรวดจากวัสดุโฟมพอลิยูรีเทน ลำตัวจรวดกำหนดเป็นท่อกระดาษเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 80 มม. หนา 2 มม. ชิ้นส่วนครีบเป็นไม้บัลซ่าความหนา 5-6 มม. ใช้ดินขับเชื้อเพลิงชนิดน้ำตาลมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกกลวง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 35.8 มม. ใช้โปรแกรม Open rocket คำนวณขีปนวิธีภายนอกของจรวดจากความยาวจรวด น้ำหนักรวม ชนิดวัสดุ รูปร่าง น้ำหนัก และตำแหน่งที่ติดตั้งของชิ้นส่วนจรวดแต่ละชิ้น

• สิ่งค้นพบ : ผลการคำนวณด้วยโปรแกรมปรากฎว่าสามารถยิงจรวดขึ้นไปได้สูง 613 ม. ขึ้นไปได้สูงสุดที่เวลา 11.06 ว. สร้างจรวดประดิษฐ์ขึ้น 30 นัด ความสูงของจรวดนัดที่สูงที่สุดขึ้นไปได้ 645 ม. และต่ำสุดที่ 336 ม. มีค่าเฉลี่ยความสูงที่ 506 ม. คิดเป็น 83% ของความสูงจากการคำนวณ และมีค่าเบี่ยงเบน 62 ม.

• คำสำคัญ : จรวดประดิษฐ์ เชื้อเพลิงแข็งขนิดน้ำตาล ระบบขับเคลื่อน โปรแกรม Open rocket

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการประดิษฐ์จรวดเกิดประโยชน์แก่ประเทศเป็นส่วนรวม

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การพัฒนา

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

ไพศาล อภิณหพัฒน์. 2562. การออกแบบจรวดประดิษฐ์โดยใช้ดินขับเชื้อเพลิงแข็งชนิดน้ำตาลเป็นระบบขับเคลื่อน. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562. หน้า 4 – 11.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Paisan Apinhapat. 2019. Designing a Model Rocket Using Sugar Propellant for Propulsion. Defence Technology Academic Journal. Volume 1 Number 3 September-December 2019. pp 4 - 11.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png