จริยธรรมในการเขียนบทความทางวิชาการ

นุกุลรัตน์ ลวงลายทอง และ ปิ่นกนก  ขันชุลีย์

 

• ชื่อบทความ : จริยธรรมในการเขียนบทความทางวิชาการ

• ชนิดของบทความ : วิชาการ

• วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันความประพฤติผิดมิชอบทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย สทป. เกิดการตระหนักรู้ในการอ้างอิงแหล่งที่มาของบทความวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : นำเสนอให้เห็นปัญหาการทุจริตทางวิชาการที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการและปัญหาที่เกิดขึ้นของนักวิจัย ความสำคัญของการทุจริตทางวิชาการ สาเหตุ และแนวทางแก้ปัญหาการทุจริตทางวิชาการ

• สิ่งค้นพบ : แนวทางแก้ไขควรอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบข้อมูลได้ มีโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกบทความ เขียนบทความด้วยความเข้าใจและใช้ภาษาของตนเอง หากนำข้อความผู้อื่นมาอ้างอิงควรอ้างถึงที่มาอย่างชัดเจน ทำการศึกษาค้นคว้าอย่างแท้จริงเพื่อให้เขียนผลงานได้ด้วยตนเอง

• คำสำคัญ : จริยธรรมในการวิจัย ทุจริตทางวิชาการ ความไม่สุจริตทางวิชาการ โจรกรรมทางวิชาการ

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการเขียนบทความทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศเป็นส่วนรวม

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การพัฒนา

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

นุกุลรัตน์ ลวงลายทอง และ ปิ่นกนก  ขัันชุลีย์. 2562. จริยธรรมในการเขียนบทความทางวิชาการ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562. หน้า 12 – 21 .

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Nukulrat Launglaythong and Pinkanok Khanchulee. 2019. Ethics In Academic Paper Writing. Defence Technology Academic Journal. Volume 1 Number 3 September-December 2019. pp 12 - 21.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png