เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมไวแสงต้นทุนต่ำโดยใช้วัสดุคอมโพสิตระหว่างพอลิไพโรลและวัสดุคาร์บอนที่แกนกลางเป็นท่อนาโนคาร์บอนที่มีผนังหลายชั้นและมีแผ่นกราฟีนที่มีโครงสร้างเป็นริบบินล้อมรอบเป็นขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรด

ปณิทัต หาสิน และ เหมือนฝัน กลัดแก้ว

 

• ชื่อบทความ : เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมไวแสงต้นทุนต่ำโดยใช้วัสดุคอมโพสิตระหว่างพอลิไพโรลและวัสดุคาร์บอนที่แกนกลางเป็นท่อนาโนคาร์บอนที่มีผนังหลายชั้นและมีแผ่นกราฟีนที่มีโครงสร้างเป็นริบบินล้อมรอบเป็นขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรด

• ชนิดของบทความ : วิจัย

• วัตถุประสงค์ : ออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงเคมีไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงของวัสดุคอมโพสิตระหว่างพอลิไพโรลและวัสดุคาร์บอนที่แกนกลางเป็นท่อนาโนคาร์บอนที่มีผนังหลายชั้นและมีแผ่นกราฟีนที่มีโครงสร้างเป็นริบบินล้อมรอบเป็นขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมไวแสง

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : สังเคราะห์วัสดุคาร์บอนที่แกนกลางเป็นท่อนาโนคาร์บอนที่มีผนังหลายชั้นและมีแผ่นกราฟีนที่มีโครงสร้างเป็นริบบินล้อมรอบ สังเคราะห์วัสดุคาร์บอนที่แกนกลางเป็นท่อนาโนคาร์บอนที่มีผนังหลายชั้นและมีแผ่นกราฟีนที่มีโครงสร้างเป็นริบบินล้อมรอบและถูกปรับปรุงพื้นผิวด้วยพอลิไพโรลโดยใช้เทคนิคเชิงเคมีไฟฟ้า

• สิ่งค้นพบ : วัสดุคอมโพสิตที่ได้มีประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาการรับอิเล็กตรอนของไตร์ไอโอไดด์ที่ดีตามลำดับคือ Ppy/MWCNT@rGNR > rGNR > GONR > MWCNT > PPy

• คำสำคัญ : เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมไวแสง พอลิไพโรล แผ่นกราฟีน ขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรด

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์เกิดประโยชน์ต่อประเทศเป็นส่วนรวม

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การวิจัย

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

ปณิทัต หาสิน และ เหมือนฝัน กลัดแก้ว. 2562. เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมไวแสงต้นทุนต่ำโดยใช้วัสดุคอมโพสิตระหว่างพอลิไพโรลและวัสดุคาร์บอนที่แกนกลางเป็นท่อนาโนคาร์บอนที่มีผนังหลายชั้นและมีแผ่นกราฟีนที่มีโครงสร้างเป็นริบบินล้อมรอบเป็นขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรด. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562. หน้า 38 – 51.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Panitat Hasin and Maeunfan Kladkaew. 2019. Economical Dye-sensitized Solar Cells Based on Polypyrrole/ Multiwalled Carbon Nanotube@Reduced Graphene Oxide Nanoribbon Counter Electrode. Defence Technology Academic Journal. Volume 1 Number 3 September-December 2019. pp 38 - 51.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png