การคาดการณ์การลักลอบลำเลียงยาเสพติดด้วยสถิติทางภูมิศาสตร์

เบญจมาศ เดชศิริ และ อรประภา ภุมมะกาญจนะ โรแบร์

 

• ชื่อบทความ : การคาดการณ์การลักลอบลำเลียงยาเสพติดด้วยสถิติทางภูมิศาสตร์

• ชนิดของบทความ : วิจัย

• วัตถุประสงค์ : จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศการจับกุมคดียาเสพติดด้วยสถิติทางภูมิศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบลำเลียงยาเสพติด คาดการณ์การลักลอบลำเลียงยาเสพติดด้วยการวิเคราะห์ทิศทางการกระจายตัวร่วมกับข้อมูลมูลค่าของกลางยาเสพติด

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : วิเคราะห์รูปแบบการเกิดเหตุการณ์การจับกุมคดียาเสพติดด้วยวิธี Moran’s I การวิเคราะห์การลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยใช้เทคนิค Getis Ord Gi* วิเคราะห์ทิศทางการกระจายตัวของการลักลอบลำเลียงยาเสพติดด้วยเครื่องมือ Directional distribution และตรวจสอบความถูกต้องและสมเหตุสมผล

• สิ่งค้นพบ : การใช้ประโยขน์ที่ดินในบริเวณที่มีการจับกุมคดียาเสพติดสูงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมใกล้ชุมชนและพื้นที่ป่าไม้ มีการใช้เส้นทางถนนหลักและถนนภายในชุมชนในการลักลอบลำเลียง ซึ่งเป็นการตั้งถิ่นฐานบริเวณหมู่บ้านบนพื้นราบ

• คำสำคัญ : การลักลอบลำเลียงยาเสพติด สถิติภูมิศาสตร์ มอแรน จุดความร้อน การคาดการณ์ การวิเคราะห์ทิศทางการกระจายตัว แหล่งข่าวสาธารณะตีพิมพ์

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านสถิติทางภูมิศาสตร์เกิดประโยชน์ต่อประเทศเป็นส่วนรวม

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การวิจัย

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

เบญจมาศ เดชศิริ และ อรประภา ภุมมะกาญจนะ โรแบร์. 2562. การคาดการณ์การลักลอบลำเลียงยาเสพติดด้วยสถิติทางภูมิศาสตร์. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562. หน้า 52 – 61.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Benjamart Dechsiri and Ornprapa Pummakanchana Robert. 2019. Drug Trafficking Estimation based on Geo-statistics. Defence Technology Academic Journal. Volume 1 Number 3 September-December 2019. pp 52 - 61.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png