ต้นแบบเครื่องบันทึกตำแหน่งและท่าทางการบิน

วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล

 

• ชื่อบทความ : ต้นแบบเครื่องบันทึกตำแหน่งและท่าทางการบิน

• ชนิดของบทความ : วิจัย

• วัตถุประสงค์ : พัฒนาต้นแบบเครื่องบันทึกตำแหน่งและท่าทางการบินบนเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1H ซึ่งประจำการในกองทัพไทย

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : ออกแบบ กำหนดคุณลักษณะ ออกแบบวงจร และจัดสร้างตามแนวคิดที่ว่าต้นแบบเครื่องบันทึกตำแหน่งและท่าทางการบินสามารถรับสัญญาณระบุพิกัดพื้นโลกจากดาวเทียมทางเลือกอื่นๆ อย่างน้อย 2 ระบบ

• สิ่งค้นพบ : ต้นแบบ เครื่องบันทึกตำแหน่งและท่าทางการบินรับสัญญาณจากกลุ่มดาวเทียม GPS ของสหรัฐอเมริกา กลุ่มดาวเทียม GLONASS ของสหพันธรัญรัสเซีย และกลุ่มดาวเทียม BEIDOU ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลการบันทึกค่าพิกัดและท่าทางการบินมีความใกล้เคียงกับเส้นทางการบินหรือแผนการบินที่นักบินผู้ทำการบินกำหนดไว้

• คำสำคัญ : การจำลองการบิน เฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1H ท่าทางการบิน

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน GPS กับการทหาร

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การปรับปรุง

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล. 2562. ต้นแบบเครื่องบันทึกตำแหน่งและท่าทางการบิน. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562. หน้า 62 – 71.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Wasan Banditsaksakul. 2019. Prototyping the Recorder of Flight Position and Orientation. Defence Technology Academic Journal. Volume 1 Number 3 September-December 2019. pp 62 - 71.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png