การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษากรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ ที่ตั้งพื้นที่ดอนเมือง

สมชัย รังสีธรรมกุล, ลัญญณัฐ ภาตะนันท์ และ พิมพ์รภัส งามสันติวงศ์

 

• ชื่อบทความ : การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษากรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ ที่ตั้งพื้นที่ดอนเมือง

• ชนิดของบทความ : วิจัย

• วัตถุประสงค์ : ศึกษาระดับของลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : ใช้แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ของ Michael J. Marquardt เป็นกรอบในการศึกษา

• สิ่งค้นพบ : กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ มีลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้นำต้องให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นและจัดหาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอและเหมาะสมทุกหน่วยงาน

• คำสำคัญ : องค์การแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ในการทหาร

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การพัฒนา

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

สมชัย รังสีธรรมกุล, ลัญญณัฐ ภาตะนันท์ และ พิมพ์รภัส งามสันติวงศ์. 2562. การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษากรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ ที่ตั้งพื้นที่ดอนเมือง. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562. หน้า 72 – 87.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Somchai Rangseethummakul, Lanyanat Patanan and Phimraphas Ngamsantivongsa. 2019. Building the Learning Organization Case Study of Directorate of Armament, Air Support Command Royal Thai Air Force Donmuang Area. Defence Technology Academic Journal. Volume 1 Number 3 September-December 2019. pp 72 - 87.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png