นโยบายออฟเซตเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย

บดินทร์ สันทัด

 

• ชื่อบทความ : นโยบายออฟเซตเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย

• ชนิดของบทความ : วิจัย

• วัตถุประสงค์ : อธิบายหลักการพื้นฐานด้านความหมาย แนวทาง นโยบายของออฟเซต รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายออฟเซตผ่านกรณีศึกษาจากต่างประเทศ และวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างข้อเสนอแนะและแนวทางไปสู่การวางนโยบาย

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากจากตำราทางวิชาการ เว็ปไซต์ข่าว ฐานข้อมูลออนไลน์ ตัวบทกฎหมาย บทความวิชาการ บทวิเคราะห์ และการสัมภาษณ์

• สิ่งค้นพบ : นโยบายออฟเซตเป็นองค์ความรู้ด้านการจัดหาเชิงยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะสินค้าด้านการป้องกันประเทศที่ไม่ใช่ได้รับเพียงสินค้าดังกล่าวมาใช้งานในประเทศเท่านั้น แต่ยังมีการกำหนดข้อพันให้ประเทศผู้ขายสนับสนุนการและสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในประเทศผู้ซื้อ

• คำสำคัญ : นโยบายออฟเซต การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยี

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านนโยบายออฟเซตเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศ

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การพัฒนา

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

บดินทร์ สันทัด. 2562. นโยบายออฟเซตเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562. หน้า 98 – 120.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Bodin Suntud. 2019. Offset Policy for Thailand’s Defence Industrialization. Defence Technology Academic Journal. Volume 1 Number 3 September-December 2019. pp 98 - 120.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png