อิสระ อมตะชีวะ

 

• ชื่อบทความ : การพิจารณาใช้ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels: TRL) สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทย

• ชนิดของบทความ : วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

• วัตถุประสงค์ : กระตุ้นเตือนให้นำระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหาร สำคัญต่อการกำหนดทิศทางของแผนที่นำทางอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทย

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : วิเคราะห์ให้เห็นถึงประโยชน์ในการนำระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีสำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

• สิ่งค้นพบ : การใช้ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีมาเป็นหนึ่งในข้อพิจารณาในทุกห้วงเวลาของการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา จะมีส่วนช่วยอย่างมากให้โครงการก้าวไปสู่ความสำเร็จสามารถผ่านการตรวจสอบมาตรฐานของคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์

• คำสำคัญ : ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี งานวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เทคโนโลยีทางทหาร การบริหารจัดการโครงการ

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศ

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การพัฒนา

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

อิสระ อมตะชีวะ. 2562. การพิจารณาใช้ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels: TRL) สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทย. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562. หน้า 22 – 29.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Issara Amatacheewa. 2019. Meaningful Consideration in the Usage of Technology Readiness Levels for Defence Technology Research and Development Projects in Thailand . Defence Technology Academic Journal. Volume 1 Number 3 September-December 2019. pp 22 - 29.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png