v.2 no.4.jpg    From Editor of DTAJ Issue 4.jpg

บทความวิชาการ

LOGO2.png รูปแบบการตรวจสอบความเสียหายโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าด้วยอากาศยานไร้นักบิน

LOGO2.png แบบจำลองเชิงคาดการณ์อาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่

 

บทความวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

LOGO2.png แนวโน้มเทคโนโลยีป้องกันประเทศปี 2020 - 2040

 

บทความวิจัย

LOGO2.png การสร้างและออกแบบหุ่นยนต์ ABU 2018 “ลูกช่วงมังกรบิน”

LOGO2.png การหาปริมาตรด้วยความสูงของอาคารจากข้อมูลภาพถ่ายเพื่อใช้ประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติ

LOGO2.png การจำลองพฤติกรรมการไหลของโลหะเหลวที่ส่งผลต่อความเสียหายของเหล็กกล้าไร้สนิมในกระบวนการงานหล่ออินเวสต์เมนต์เข็มทออวน

LOGO2.png การหาเส้นทางที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่มีอันตรายโดยใช้แผนภาพโวโรนอย

LOGO2.png เครื่องช่วยฝึกบังคับร่มตามความต้องการหลักสูตรส่งทางอากาศโรงเรียนสงครามพิเศษ

LOGO2.png ความพึงพอใจต่อสัมมนาสร้างเครือข่ายบริหารองค์ความรู้ของเหล่าทัพ “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับด้วยปัญญาประดิษฐ์”

 

tci-logo.png

 

thai-jo.png

 

aci-logo.png