แนวโน้มเทคโนโลยีป้องกันประเทศปี 2020 - 2040

ธนรัฐ ธนะสมบูรณ์

 

• ชื่อบทความ : แนวโน้มเทคโนโลยีป้องกันประเทศปี 2020 - 2040

• ชนิดของบทความ : วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

• วัตถุประสงค์ : ศึกษากรอบความน่าจะเป็นของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 8 กลุ่ม ที่มีความโดดเด่นและศักยภาพสูง

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : ศึกษาสถานภาพเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในปัจจุบันของชาติที่มีขีดความสามารถสูงเป็นหลัก ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขีดความสามารถทางอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และปัจจัยดึงดูดทางเศรษฐกิจ

• สิ่งค้นพบ : ลำดับคะแนนรวม ICT มีผลกระทบอย่างสูงในปัจจุบัน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาวุธพลังงาน ส่วนอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจมีผลกระทบมากแต่การใช้งานจริงเชิงปริมาณยังมีข้อจำกัด

• คำสำคัญ : เทคโนโลยีทางทหาร เทคโนโลยีป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศ

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การพัฒนา

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

ธนรัฐ ธนะสมบูรณ์. 2563. แนวโน้มเทคโนโลยีป้องกันประเทศปี 2020 - 2040. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 มกราคม – เมษายน 2563. หน้า 42 – 61.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Thanarat Thanasomboon. 2020. Defence Technology Trend 2020-2040. Defence Technology Academic Journal. Volume 2 Number 4 January-April 2020. pp 42 - 61.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png