รูปแบบการตรวจสอบความเสียหายโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าด้วยอากาศยานไร้นักบิน

สุริยะเวช บุญธรารัตน์, ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ และ อรประภา ภุมมะกาญจนะ โรแบร์ 

 

• ชื่อบทความ : รูปแบบการตรวจสอบความเสียหายโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าด้วยอากาศยานไร้นักบิน

• ชนิดของบทความ : วิชาการ

• วัตถุประสงค์ : เสนอแนวคิดในการพัฒนาอากาศยานไร้นักบินผนวกเข้ากับองค์ความรู้เชิงป้องกันจากความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานซึ่งจะนำไปสู่ขั้นตอนการประยุกต์ใช้เพื่อตรวจสอบความเสียหายโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : ค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับชนิดของอากาศยานไร้นักบิน ลักษณะเครื่องตรวจวัด การสำรวจเพื่อการตรวจวัด ปรากฎการณดิสชาร์จทางไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยลักษณะคลื่นเสียงบริเวณที่เกิดดิสชาร์จทางไฟฟ้า การเปล่งแสงบริเวณที่เกิดดิสชาร์จทางไฟฟ้า จากนั้นทำการสรุปผลการค้นคว้าและข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นที่นำมาอภิปราย

• สิ่งค้นพบ : ผู้ใช้อากาศยานไร้นักบินต้องมีทักษะด้านการวางแผนการบินอย่างปลอดภัย จำเป็นต้องแยกแยะข้อมูลออกจากข้อมูลความสูงของพื้นดิน การลดระดับเพดานบินเพื่อให้เครื่องตรวจวัดเข้าใกล้อุปกรณ์โครงข่ายสายส่งมากขึ้น และควรใช้วิธีอื่นๆ เข้าร่วมตามความเหมาะสม

• คำสำคัญ : อากาศยานไร้นักบิน การดิสชาร์จทางไฟฟ้า การตรวจวัดด้วยรังสี UV

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบความเสียหายโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าเพื่อประโยชน์แก่ประเทศเป็นส่วนรวม

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การพัฒนา

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

สุริยะเวช บุญธรารัตน์, ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ และ อรประภา ภุมมะกาญจนะ โรแบร์. 2563. รูปแบบการตรวจสอบความเสียหายโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าด้วยอากาศยานไร้นักบิน. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 มกราคม – เมษายน 2563. หน้า 12 – 13.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Suriyawate Boonthalarath, Theerawong Laohsuwan and Ornprapa Pummakarnchana Robert. 2020. An Approach to the Inspection of Damages of Power Grid Network using Unmanned Aerial Technology. Defence Technology Academic Journal. Volume 2 Number 4 January-April 2020. pp 12 - 31.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png