แบบจำลองเชิงคาดการณ์อาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่

สิทธิณัฐ มนเทียรอาสน์ และ พลภัทร เหมวรรณ

 

• ชื่อบทความ : แบบจำลองเชิงคาดการณ์อาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่

• ชนิดของบทความ : วิชาการ

• วัตถุประสงค์ : ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอาชญากรรม และคาดการณ์การเกิดอาชญากรรมคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : พื้นที่ 4 ตำบลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้แก่ ตำบลป่าตัน ตำบลศรีภูมิ ตำบลช้างเผือก และตำบลช้างม่อย ใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการออกภาคสนาม และข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งที่รวบรวมไว้แล้ว โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 1) การศึกษารูปแบบทางพื้นที่ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอาชญากรรมคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และ 2) การวิเคราะห์คาดการณ์การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ศึกษา

• สิ่งค้นพบ : คดีประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ที่เกิดมากที่สุดได้แก่ คดีลักทรัพย์ คดีฉ้อโกงทรัพย์ และคดียักยอกทรัยพ์ พบที่ตำบลช้างเผือกมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ตำบลป่าตัน ตำบลศรึภูมิ และตำบลช่างม่อย ตามลำดับ ส่วนใหญ่เกิดในยามวิกาลเวลา 22.00-02.00 และ 14.00-18.00

• คำสำคัญ : แบบจำลองเชิงคาดการณ์ถดถอยเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ภูมิสารสนเทศ แบบจำลองกริด อาชญากรรม

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์แก่ประเทศเป็นส่วนรวม

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การพัฒนา

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

สิทธิณัฐ มนเทียรอาสน์ และ พลภัทร เหมวรรณ. 2563. แบบจำลองเชิงคาดการณ์อาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 มกราคม – เมษายน 2563. หน้า 32 – 41.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Sitinat Montien-art and Phonpat Hemwan. 2020. Crime Predictive Model in Chang Phueak Police Station Neighborhood, Chiang Mai Province. Defence Technology Academic Journal. Volume 2 Number 4 January-April 2020. pp 32 - 41.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png