การหาปริมาตรด้วยความสูงของอาคารจากข้อมูลภาพถ่ายเพื่อใช้ประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติ

ธีรไนย ศรีธรรมรงค์, สุริยะเวช บุญธรารัตน์ และ สมสฤษฏิ์ สินหนัง

 

• ชื่อบทความ : การหาปริมาตรด้วยความสูงของอาคารจากข้อมูลภาพถ่ายเพื่อใช้ประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติ

• ชนิดของบทความ : วิจัย

• วัตถุประสงค์ : หาปริมาตรด้วยความสูงของอาคารจากข้อมูลภาพถ่ายเพื่อใช้ประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติ และนำวิธีการหาปริมาตรความสูงของอาคารไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติ

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : พื้นที่ศึกษาเป็นอาคารเรียน มหาวิทยาลัยพะเยา พื้นที่ 1.18 ตร.กม. ใช้ภาพถ่ายจาก eBee UVS รายละเอียดจุดภาพ 4 ซม. สร้างฐานข้อมูลอาคารเรียน คำนวณปริมาตรจากความสูงและข้อมูลอาคารเรียน

• สิ่งค้นพบ : อาคารมีความสูงอยู่ระหว่าง 6-14 ม. ต้องการข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นยำจาก Point cloud เพื่อการประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติ

• คำสำคัญ : ภาพออร์โธ การประเมินความเสียหาย ระยยยานไร้คนขับ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านข้อมูลภาพถ่ายเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศ

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การวิจัย

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

ธีรไนย ศรีธรรมรงค์, สุริยะเวช บุญธรารัตน์ และ สมสฤษฏิ์ สินหนัง. 2563. การหาปริมาตรด้วยความสูงของอาคารจากข้อมูลภาพถ่ายเพื่อใช้ประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 มกราคม – เมษายน 2563. หน้า 70 – 77.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Teeranai Srithamarong, Suriyawate  Boonthalarath and Somsarit  Sinnung. 2020. Determining building volumes with heights extracted from aerial imagery data for natural disaster damage assessment. Defence Technology Academic Journal. Volume 2 Number 4 January-April 2020. pp 70 - 77.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png