การจำลองพฤติกรรมการไหลของโลหะเหลวที่ส่งผลต่อความเสียหายของเหล็กกล้าไร้สนิมในกระบวนการงานหล่ออินเวสต์เมนต์เข็มทออวน

วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์, พัตร์พิมล สุวรรณกาญจน์ และ พิมพ์รภัส งามสันติวงศ์ 

 

• ชื่อบทความ : การจำลองพฤติกรรมการไหลของโลหะเหลวที่ส่งผลต่อความเสียหายของเหล็กกล้าไร้สนิมในกระบวนการงานหล่ออินเวสต์เมนต์เข็มทออวน

• ชนิดของบทความ : วิจัย

• วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดวิธีการขึ้นรูปให้ได้คุณภาพที่ต้องการ

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง :

• สิ่งค้นพบ : ใช้โปรแกรม CAST-DESIGNERTM วิเคราะห์การไหลของโลหะเหลว เพื่อแสดงการจำลองการแข็งตัวของเหล็กกล้าไร้สนิมที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์

• คำสำคัญ : กระบวนการหล่ออินเวสต์เมนต์ การจำลองสถานการณ์ เหล็กกล้าไร้สนิม

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมการไหลของโลหะเหลวเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศ

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การวิจัย

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์, พัตร์พิมล สุวรรณกาญจน์ และ พิมพ์รภัส งามสันติวงศ์. 2563. การจำลองพฤติกรรมการไหลของโลหะเหลวที่ส่งผลต่อความเสียหายของเหล็กกล้าไร้สนิมในกระบวนการงานหล่ออินเวสต์เมนต์เข็มทออวน. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 มกราคม – เมษายน 2563. หน้า 78 – 85.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Wannalak Laotweesub, Patpimol Suwankan and Phimraphas Ngamsantivongsa. 2020. Simulating the Flow Behavior of Liquid Metal Affects the Damage Of Stainless Steel in the Investment Casting Process. Defence Technology Academic Journal. Volume 2 Number 4 January-April 2020. pp 78 - 85.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png