การหาเส้นทางที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่มีอันตรายโดยใช้แผนภาพโวโรนอย

เทียนสิริ เหลืองวิไล, วีระพล วิลามาศ, สมภูมิ มีชาวนา และ สุภาวดี ลีลายุทธ

 

• ชื่อบทความ : การหาเส้นทางที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่มีอันตรายโดยใช้แผนภาพโวโรนอย

• ชนิดของบทความ : วิจัย

• วัตถุประสงค์ : วิเคราะห์การนำไปประยุกต์ใช้ของแผนภาพโวโรนอยในกระบวนการหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอากาศยานทางทหารในพื้นที่เสี่ยงภัย

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์หาพื้นที่ที่ถูกครอบคลุมด้วยระบบเรดาร์ตรวจจับของข้าศึก 2) สร้างแผนภาพตาข่ายโวโรนอยในพื้นที่สนใจของการปฏิบัติภารกิจ 3) หาเส้นทางที่สั้นที่สุดที่ไม่เข้าไปในพื้นที่การตรวจจับของระบบเรดาร์ข้าศึก 4) ดำเนินการปรับเส้นทางให้ราบเรียบเหมาะสมกับการเดินทางของอากาศยาน

• สิ่งค้นพบ : แผนภาพโวโรนอยสามารถประยุกต์ใช่ร่วมกับอัลกอริทึมอื่นจนสามารถดำเนินการหาเส้นทางที่เหมาะสมในการเดินทางของอากาศยานในการปฏิบัติภารกิจได้ดี

• คำสำคัญ : ระบบเรดาร์ แผนภาพโวโรนอย อัลกอริทึมของไดก์สตรา เส้นทางที่เหมาะสม

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านแผนภาพโวโรนอยกับการทหาร

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การวิจัย

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

เทียนสิริ เหลืองวิไล, วีระพล วิลามาศ, สมภูมิ มีชาวนา และ สุภาวดี ลีลายุทธ. 2563. การหาเส้นทางที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่มีอันตรายโดยใช้แผนภาพโวโรนอย. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 มกราคม – เมษายน 2563. หน้า 86 – 95.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Thiansiri Luangwilai, Weerapol Welamas, Sompoom Meechown and Supavadee Leelayuth. 2020. Optimal Path in a Hostile Environment by Using Voronoi Diagram. Defence Technology Academic Journal. Volume 2 Number 4 January-April 2020. pp 86 - 95.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png