เครื่องช่วยฝึกบังคับร่มตามความต้องการหลักสูตรส่งทางอากาศโรงเรียนสงครามพิเศษ

วิภาส คงคารัตน์ และ สมสฤษฏิ์ สินหนัง 

 

• ชื่อบทความ : เครื่องช่วยฝึกบังคับร่มตามความต้องการหลักสูตรส่งทางอากาศโรงเรียนสงครามพิเศษ

• ชนิดของบทความ : วิจัย

• วัตถุประสงค์ : พัฒนาเครื่องช่วยฝึกบังคับร่มให้เป็นไปตามความต้องการหลักสูตรส่งทางอากาศโรงเรียนสงครามพิเศษ

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : วิเคราะห์เชิงวิศวกรรมระบบเพื่อพัฒนาส่วนขับเคลื่อนและระบบควบคุม และพัฒนาเครื่องช่วยฝึกยังคับร่มด้วยการประเมินภาระกรรมในการหมุนร่ม การออกแบบและคัดเลือกมอเตอร์ การออกแบบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์หลัก

• สิ่งค้นพบ : การประเมินภาระกิรรมในการหมุนร่มตามอัตรา Decent rate มีค่า 10.78 เมตรต่อวินาที ผลแรงที่เกิดขึ้นในร่มมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6,586 นิวตัน อัตราการหมุนร่มที่ 4-9 วินาทีต่อรอบ แรงต้านทั้งหมดที่เกิดในตัวร่มจะส่งผ่านมาตามเส้นเชือกของร่มทั้ง 30 เส้น สามารถคำนวณแรงที่เกิดขึ้นในแต่ละเส้นเชือกได้เท่ากับ 344 นิวตัน

• คำสำคัญ : เครื่องช่วยฝึกบังคับร่ม เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง โรงเรียนสงครามพิเศษ

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริงด้านการทหาร

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การพัฒนา

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

วิภาส คงคารัตน์ และ สมสฤษฏิ์ สินหนัง. 2563. เครื่องช่วยฝึกบังคับร่มตามความต้องการหลักสูตรส่งทางอากาศโรงเรียนสงครามพิเศษ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 มกราคม – เมษายน 2563. หน้า 96 – 109.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Vipas Kongkarat and Somsarit  Sinnung. 2020. The Development of Parachute Simulation in Compliance with the Requirements of Air Delivery Course of the Special Warfare School. Defence Technology Academic Journal. Volume 2 Number 4 January-April 2020. pp 96 - 109.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png