ความพึงพอใจต่อสัมมนาสร้างเครือข่ายบริหารองค์ความรู้ของเหล่าทัพ “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับด้วยปัญญาประดิษฐ์”

นุกุลรัตน์ ลวงลายทอง และ พิมพ์รภัส งามสันติวงศ์

 

• ชื่อบทความ : ความพึงพอใจต่อสัมมนาสร้างเครือข่ายบริหารองค์ความรู้ของเหล่าทัพ “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับด้วยปัญญาประดิษฐ์”

• ชนิดของบทความ : วิจัย

• วัตถุประสงค์ : ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาสร้างเครือข่ายบริหารองค์ความรู้ของเหล่าทัพ “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับด้วยปัญญาประดิษฐ์”

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีทใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ

• สิ่งค้นพบ : ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาด้นความรู้ด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและปัญญาประดิษฐ์มระดับมากเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 34 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อกิจกรรมสัมมนาสร้างเครือข่ายบริหารองค์ความรู้ของเหล่าทัพในด้านเนื้อหามีความพึงพอใจในระดับมาก หลังจากกิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ในเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้น

• คำสำคัญ : ความพึงพอใจ เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ปัญญาประดิษฐ์

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศ

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การออกแบบ

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

นุกุลรัตน์ ลวงลายทอง และ พิมพ์รภัส งามสันติวงศ์. 2563. ความพึงพอใจต่อสัมมนาสร้างเครือข่ายบริหารองค์ความรู้ของเหล่าทัพ “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับด้วยปัญญาประดิษฐ์”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 มกราคม – เมษายน 2563. หน้า 110 – 117.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Nukulrat Launglaythong and Phimraphas Ngamsantivongsa. 2020. Seminar satisfaction to create a network for knowledge management of the armed forces "Research and development of unmanned aerial vehicle technology with artificial intelligence". Defence Technology Academic Journal. Volume 2 Number 4 January-April 2020. pp 110 - 117.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png