การสร้างและออกแบบหุ่นยนต์ ABU 2018 “ลูกช่วงมังกรบิน”

สุประวิทย์ เมืองเจริญ

 

• ชื่อบทความ : การสร้างและออกแบบหุ่นยนต์ ABU 2018 “ลูกช่วงมังกรบิน”

• ชนิดของบทความ : วิจัย

• วัตถุประสงค์ : สร้างหุ่นยนต์ให้สามารถทำภารกิจการโยนลูกช่วง โดยการประยุกต์ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นอาดูโนในการควบคุมกลไกทั้งหมดของหุ่นยนต์

• การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย/แนวทาง : ออกแบบหุ่นยนต์ ABU 2018 โดยการทำโครงสร้างเพื่อทำการเคลื่อนที่และการออกแบบวงจรเพื่อใช้ควบคุมการทำงานด้านต่างๆ ของหุ่นยนต์

• สิ่งค้นพบ : สามารถนำหุ่นยนต์ ABU 2018 เข้าร่วมแห่งขัน ABU 2018 โดยการใช้แต้มรวมทั้งหมดที่ดีที่สุดในการทำงาน และทำตามเงื่อนไข กฎ กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์เอบียูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

• คำสำคัญ : ไมโครคอนโทรลเลอร์ หุ่นยนต์ ควบคุม

• เทคโนโลยีป้องกันประเทศ : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการสร้างและการออกแบบหุ่นยนต์เพื่อประโยชน์แก่ประเทศเป็นส่วนรวม

• กิจกรรมสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : การวิจัย

 

บทคัดย่อ 25399-6-download-now-button.png 

สุประวิทย์ เมืองเจริญ. 2563. การสร้างและออกแบบหุ่นยนต์ ABU 2018 “ลูกช่วงมังกรบิน”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 มกราคม – เมษายน 2563. หน้า 62 – 69.

 

Abstract 25399-6-download-now-button.png 

Supavit Muangjaroen. 2020. Create and Design Robot ABU 2018 “Shuttlecock Throwing”. Defence Technology Academic Journal. Volume 2 Number 4 January-April 2020. pp 62 - 69.

 

...........................................

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

unnamed.png