หลักเกณฑ์การดำเนินงานของกองบรรณาธิการ

 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีนโยบายที่จะสนับสนุน ส่งเสริมบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกสถาบันได้เสนอบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ ได้มาตรฐานสู่สาธารณะชน 

รวมถึงยกระดับผลงานวิชาการและวิจัยของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันให้เป็นที่ยอบรมในระดับชาติ โดยกำหนดให้จัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปีละ 3 ฉบับ

วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของวารสารอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานของกองบรรณาธิการไว้ดังนี้

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการวารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ จำนวนอย่างน้อย 3 ข้อ

1. มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก

2. มีตำแหน่งทางวิชาการระดับผศ.ขึ้นไป หรือดำรงตำแหน่งบริหารระดับหัวหน้าภาควิชา หรือเทียบเท่าขึ้นไป ถ้าตำแหน่งทางวิชาการระดับศ. จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นลำดับแรก

3. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 ฉบับ

4. มีประสบการณ์ประเมินบทความในวารสารวิชาการ

5. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมินบทความ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมินบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้จำนวนอย่างน้อย 3 ข้อ

1. มีคุณวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป

2. มีตำแหน่งทางวิชาการระดับผศ.ขึ้นไป หรือดำรงตำแหน่งบริหารระดับหัวหน้าภาควิชา หรือเทียบเท่าขึ้นไป

3. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 2 ฉบับขึ้นไป

4. มีประสบการณ์ประเมินบทความในวารสารวิชาการ

5. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

หลักเกณฑ์การประเมินบทความสำหรับผู้ประเมินบทความ

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีความชัดเจนของปัญหาและวัตถุประสงค์

2. มีความริเริ่มหรือเป็นการต่อยอดทางวิชาการ

3. มีความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา

4. มีการใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์

5. มีความถูกต้องของการวิเคราะห์และสรุปผล

6. บทความโดยรวมมีคุณภาพในระดับที่เหมาะสม

7. มีประโยชน์ต่อวงการวิชาการ การทหาร หรือการพัฒนาประเทศ

8. บทความต้องไม่เคยถูกเผยแพร่หรือลงตีพิมพ์ในแหล่งอื่นๆ

9. ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่เป็นการคัดลอกข้อความที่เขียนโดยผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิงถึงต้นฉบับ

tci-logo.png

 

thai-jo.png

 

aci-logo.png